header
 

 

   
Fire history Oak dendro Beech dendro Dendroclimatology Långa kronologier
    
 
 
 
 
Dendro News Research Staff & Contacts Publications Services PhD & Master projects Master projects Dendroweeks Virtual Dendro Essential links Resources Research visits to DELA Courses

 

Lera och ekens tillväxt

english summary en

 

 

Eken är ett av svenska mest djup-rotade trädslag som kan växa under bred variation av markförhållanden. Detta gör eken till en bra kandidat för område med förhjöd lera halten. Ekens tillväxt på sådana marker kan dock negativt påverkas av markens vattenfyllning och hypoxy som kan skada ekarnas finrötter och, som följd av detta, leda till netgångar i tillväxten och vitaliteten. Klimatiska modeller förutsäger ökning av perioder med extrema väderförhållanden, till och med frekvensen av perioder med extremt nederbörd. Det är därför viktigt att kvantifiera sambandet mellan markegenskaper (bl. a. lerahalten) och ekarnas tillväxtrespons i de kommersiella ekbestånden i Sydsverige. 

 

I projektet ska vi göra en sammanställning av tidigare insamlade och nya dendrokronologiska mätningar samt markanalyser för att svara på två specifika frågor:

 

(1) vilken lerhalt kan vara indikativ för förhöjd risk av tillväxt- och vitalitetsnedgångar i ekbestånden?

 

(2) hur beståndsålder påverkar sambandet mellan ektillväxtrespons och lerahalten?

Sammanfattningsvis kan man påstå att ekar som växter över analyserat gradient i lera halten (0.8 till 11 %) verkar inte vara drabbade under periods med förhöjd nederbörd.

 

Det finns tre möjliga förklaringar till att studie visade inget mönster mellan lerhalten och tillväxten.

 

Först, analyserat gradient i lerhalt inte sträcker sig över de tyngre jordar, där denna effekt skulle kunna upptäcks. Relativt få platser med lerhalt över 5% i vår databas kan också spela en roll här, vilket minskar kraften i statistiska metoder för att upptäcka en signifikant trend.

 

För det andra, förbättrad näring i lerrika jordar kan lindra den potentiell negativ effekt av perioders med förhöjd nederbörd.

 

För den tredje, en negativ effekt av förhöjd nederbörd är starkt kopplad till effekterna av andra faktorer som inte bevakas i denna studie. En av dessa faktorer kan vara närvaro av Phytophthora, en jord-födda patogen av ek, som rapporterats att orsaka nedgångar i träd vitalitet och tillväxt i Sydsverige. Det är dock svårt att studera effekter av Phytophthora för att dess närvaro (alt. frånvaro) i beståndets jordar kväver det långsiktiga observationer. 

 

 

 

 


(c) Dendrochronological Laboratory in Alnarp (DELA)

www.dendrochronology.se